Vật lý

Physics

Môn học xoay quanh các chủ đề khoa học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, từ đó giúp học sinh phát triển kỹ năng và mở rộng vốn kiến thức trên ba khía cạnh: Kỹ năng nghiên cứu khoa học, khoa học và năng lực khá phá con người, am hiểu khoa học.

I. PHẠM VI KIẾN THỨC

Các chủ đề trong môn Vật lý bao gồm:

  • Chủ đề 1: Tính tương đối của chuyển động
  • Chủ đề 2: Điện và hiện tượng từ
  • Chủ đề 3: Ánh sáng và nguyên tử

Học sinh học cả ba chủ đề. Các chủ đề có thể được sắp xếp theo trình tự và được cấu trúc sao cho phù hợp với từng nhóm học sinh.

II. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Phân loại đánh giá học tập

Đánh giá trên lớp (70%)

Loại 1: Nghiên cứu (30%)

Loại 2: Bài tập kĩ năng và ứng dụng (40%)

Đánh giá bài thi (30%)

Loại 3: Bài thi (30%)

2. Tiêu chí đánh giá

Khả năng nghiên cứu và phân tích

+ Lên ý tưởng cho một nghiên cứu vật lý

+ Tiếp nhận, ghi chép, mô tả các tài liệu theo đúng quy chuẩn và cấu trúc.

+ Phân tích và làm rõ các dữ liệu để thiết lập công thức và đánh giá kết quả

+ Đánh giá các giai đoạn và tác động

Độ am hiểu và khả năng ứng dụng

+ Khả năng tiếp thu và mức độ hiểu về các khái niệm

+ Phát triển và ứng dụng các khái niệm vào những trường hợp tương ứng

+ Làm rõ mối liên hệ giữa khoa học và đời sống.

+ Trao đổi kiến thức, hiểu biết về các khái niệm và các thông tin vật lý

Thang điểm đánh giá

 Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 mức từ A đến E. Mỗi mức sẽ đánh giá được độ hiểu môn học và kỹ năng mà học sinh đạt được dựa vào các tiêu chí trên. Trong quá trình học, giáo viên sẽ phản hồi tiến bộ của học sinh và chấm điểm, tổng kết kết quả học tập khi học sinh hoàn thành.