Tiếng Anh và Kỹ năng học tập (English and Study skills)

Action Plan Icon Set

Action Plan Icon Set

Math (1)

Tiếng Anh và Kỹ năng học tập (English and study skills) là môn tiếng Anh được thiết kế dành cho học sinh tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ bổ trợ hoặc phương ngữ.

Học sinh sẽ được học cả 4 kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết và tham gia các hoạt động trên lớp với thầy giáo. Sau khóa học, học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kĩ năng học tập và vốn Tiếng Anh để có thể tham gia chương trình SACE chính thống.

Giáo trình được xây dựng xoay quanh bộ sách Northern Star. Chương trình học sẽ chia làm 2 kì, mỗi kì gồm 10 tuần học. Mỗi tuần sẽ học 3 buổi theo thời khóa biểu đã định.

I. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Yêu cầu chung

  • Học sinh có thể trao đổi thông tin, ý kiến, quan điểm thông qua hình thức như nói, viết trong tình huống và bối cảnh xác định.
  • Biết cách trình bày thông tin, ý tưởng dưới dạng văn bản.
  • Viết bài phân tích quan điểm cá nhân, quan niệm xã hội và văn hóa
  • Hiểu và phân tích đặc điểm ngôn ngữ được dùng trong các mục đích giao tiếp khác nhau.
  • Sử dụng linh hoạt các phương thức nói, viết và kỹ năng phù hợp với mục đích, đối tượng và bối cảnh.

II. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Phân loại đánh giá học tập

Đánh giá quá trình (70%) và bài thi (30%)

Đánh giá học tập của sinh viên thông qua 08 bài đánh giá và bài thi. Học sinh cần hoàn thành:

  • 02 nghiên cứu đọc viết học thuật (01 vấn đáp và 01 bài viết)
  • 04 đánh giá nhận xét văn bản (ít nhất 01 vấn đáp và 02 bài viết)
  • 01 bài kiểm tra

2. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 bậc từ A đến E. Mỗi bậc sẽ đánh giá được mức độ hiểu môn học và kỹ năng mà học sinh đạt được qua các tiêu chí đánh giá trên. Trong quá trình học giáo viên sẽ phản hồi tiến độ của học sinh theo các tiêu chí đánh giá. Giáo viên sẽ chấm điểm và xếp loại năng lực cho từng học sinh.