Phương pháp Toán

Math

Giúp học sinh nắm bắt các khái niệm toán học, xây dựng các kĩ năng toán học và ứng dụng được các phương pháp giải toán.

I. PHẠM VI KIẾN THỨC

Phương pháp Toán có 6 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Đạo hàm

Chuyên đề 2: Biến ngẫu nhiên rời rạc

Chuyên đề 3: Tích phân

Chuyên đề 4: Hàm logarit

Chuyên đề 5: Biến ngẫu nhiên liên tục và phân phối chuẩn

Chuyên đề 6: Lấy mẫu và khoảng tin cậy

II. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Phân loại đánh giá học tập

– Đánh giá quá trình (70%)

Loại 1: Bài tập Kĩ năng và Ứng dụng (50%)

Loại 2: Nghiên cứu Toán học (20%)

– Đánh giá bài thi (30%)

Loại 3: Bài thi (30%)

– Kết quả học tập của học sinh dựa trên 08 bài đánh giá, trong đó có bài thi. Học sinh cần hoàn thành:

  • 06 bài tập đánh giá kĩ năng và ứng dụng
  • 01 bài nghiên cứu toán học
  • 01 bài kiểm tra

2. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 mức từ A đến E. Mỗi mức sẽ đánh giá được khả năng hiểu môn học và kỹ năng mà học sinh đạt được. Trong quá trình học, giáo viên sẽ phản hồi tiến độ của học sinh theo các tiêu chí đánh giá. Giáo viên sẽ chấm điểm theo từng loại đánh giá học tập khi học sinh hoàn thành.