Kinh tế học

Kinhtehoc

Môn học được chia thành hai phần: Kinh tế học 1 và Kinh tế học 2, với nội dung kiến thức bao quát các chủ đề:

 • Chủ đề 1: Các vấn đề kinh tế
 • Chủ đề 2: Hệ thống kinh tế
 • Chủ đề 3: Nền kinh tế thị trường
 • Chủ đề 4: Sự tham gia của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
 • Chủ đề 5: Luồng luân chuyển thu nhập
 • Chủ đề 6: Các nhà tư tưởng kinh tế
 • Chủ đề 7: Thương mại trong kinh tế toàn cầu
 • Chủ đề 8: Bình ổn giá
 • Chủ đề 9: Phát triển kinh tế
 • Chủ đề 10: Nghèo đói và bất bình đẳng
 • Chủ đề 11: Việc làm và thất nghiệp