Kinh doanh & Doanh nghiệp

Kddn

Môn học giúp học sinh hiểu rõ bản chất, vai trò, cấu trúc doanh nghiệp, nắm bắt chức năng, quy trình, hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp, phương thức tiếp cận khách hàng mục tiêu, từ đó, lên ý tưởng kinh doanh thực tiễn như lập kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm, quản lý tài chính và tiếp thị.

Môn học Kinh doanh và Doanh nghiệp được chia thành hai phần với nội dung kiến thức và yêu cầu cụ thể như sau:

I. PHẠM VI KIẾN THỨC

Các chủ đề bắt buộc

 • Chủ đề 1: Giới thiệu về hoạt động Kinh doanh và doanh nghiệp
 • Chủ đề 2: Hoạt động Kinh Doanh và Doanh nghiệp trong thực tiễn

Các chủ đề tự chọn

 • Chủ đề 1: Thành lập doanh nghiệp
 • Chủ đề 2: Kế hoạch kinh doanh
 • Chủ đề 3: Truyền thông và quản trị kinh doanh
 • Chủ đề 4: Quản trị tài chính
 • Chủ đề 5: Công nghệ trong kinh doanh
 • Chủ đề 6: Marketing
 • Chủ đề 7: Tuyển dụng
 • Chủ đề 8: Khởi nghiệp
 • Chủ đề 9: Kinh doanh quốc tế

II. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Hình thức phân loại đánh giá học tập

 • Bài đánh giá tình huống thực tế
 • Bài đánh giá qua thực hành kinh doanh
 • Nghiên cứu vấn đề

Mỗi loại bài đánh giá chiếm ít nhất 20% trong tổng số điểm môn học.

2. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 mức từ A đến E. Mỗi mức sẽ đánh giá được độ hiểu môn học và kỹ năng mà học sinh đạt được dựa vào các tiêu chí trên. Trong quá trình học, giáo viên sẽ phản hồi tiến bộ của học sinh và chấm điểm, tổng kết kết quả học tập khi học sinh hoàn thành.