Kế toán

Ke Toan

Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về kinh tế, tài chính, có dẫn chứng cụ thể gắn với các vấn đề thực tiễn, giúp học sinh có cái nhìn sơ bộ về công việc kế toán, tài chính. Môn học được chia thành hai phần: Kế toán 1 và Kế toán 2 với nội dung và yêu cầu cụ thể như sau:

I. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

  • Vai trò của hoạt động kế toán.
  • Thu thập và báo cáo những thông tin tài chính, sử dụng phương pháp thủ công hoặc ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Nắm bắt và sử dụng thuật ngữ kế toán.
  • Phân tích thông tin tài chính, viết báo cáo tài chính.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Học sinh lựa chọn học 10 tín chỉ với ít nhất 3 chủ đề hoặc 20 tín chỉ với 5 chủ đề.
  • Chủ đề Môi trường Kế toán là bắt buộc. Các chủ đề tự chọn khác bao gồm:Quản lý tài chính cá nhân, hồ sơ kinh doanh, Thu thập thông tin, Tài liệu kế toán, Giới thiệu cấu trúc báo cáo tài chính, Phân tích và giải thích báo cáo tài chính để ra quyết định.

III. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC:

    1. Đánh giá học tập:

Loại 1: Kỹ năng và bài tập ứng dụng

Loại 2: Bài điều tra

Mỗi hình thức đánh giá sẽ chiếm ít nhất 20% tổng điểm môn học, có từ 4-5 bài đánh giá (10 tín chỉ) và 8-10 bài đánh giá (20 tín chỉ).

    2. Tiêu chí đánh giá:

  • Mức độ hiểu môn học
  • Khả năng phân tích và truyền đạt thông tin tài chính
  • Khả năng áp dụng
  • Khả năng trao đổi, dùng thuật ngữ

    3. Thang điểm đánh giá trình độ

Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 mức từ A đến E. Mỗi mức độ sẽ đánh giá được độ hiểu môn học và kỹ năng mà học sinh đạt được dựa trên các tiêu chí đánh giá trên.