Toán đặc biệt

Toandacbiet

Toán Đặc biệt là môn học trang bị cho học sinh các khái niệm, kĩ năng và ứng dụng được các phương pháp giải toán, giúp hình thành tư duy toán học thông qua việc đặt câu hỏi, giải quyết đề toán, áp dụng công thức và tự phát triển, kiểm tra và chứng tỏ các ước đoán.

I. PHẠM VI KIẾN THỨC

Toán Đặc biệt có 6 chuyên đề và mỗi chuyên đề bao gồm các chuyên đề phụ:

Chuyên đề 1: Toán quy nạp

Chuyên đề 2: Số phức

Chuyên đề 3: Hàm và vẽ đồ thị

Chuyên đề 4: Vectơ trong không gian

Chuyên đề 5: Tích phân

Chuyên đề 6: Phương trình vi phân

II. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Phân loại đánh giá học tập:

Loại 1: Bài tập Kĩ năng và Ứng dụng (50%)

Loại 2: Nghiên cứu Toán học (20%)

Loại 3: Bài thi (30%)

Kết quả học tập thể hiện qua 08 bài đánh giá và bài thi. Học sinh cần hoàn thành:

  • 06 bài đánh giá bài tập kĩ năng và khả năng ứng dụng
  • 01 nghiên cứu toán học
  • 01 bài thi

2. Thang điểm đánh giá:

Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 mức từ A đến E. Mỗi mức sẽ đánh giá được khả năng hiểu môn học và kỹ năng mà học sinh đạt được qua các tiêu chí đánh giá trên. Trong quá trình học, giáo viên sẽ đưa ra nhận xét cho học sinh dựa trên các tiêu chí đánh giá. Giáo viên sẽ chấm điểm theo từng loại đánh giá học tập khi học sinh hoàn thành.